Kültürel Diyalog ve Etkileşim

Cultural Dialogue and Interactions

Moderatör – Moderator

  • Gökçe Dervişoğlu Okandan (Akademisyen)

Konuşmacılar – Speakers

  • Mehmet Osman Çetiner (Psikolojik Danışman)

  • Nazey Erdilek (Girişimci)

  • T. Melih Görgün (Sinopale Kurucusu, Küratör)

3 Haziran – June / Cuma – Friday, 17:00 

Yabets Sinagogu – Yabets Synagogue

Ücretsiz Etkinlik. This event is free.

Kültür etkinliklerinin, ürünlerinin var oldukları ortam ve bağlamla kurduğu ilişki, hem bu ortamın doğal aktörleri hem de dışarıdan ortama dahil olan katılımcılarla şekillenir. Konuşmacıların özgün deneyimleri kapsamında, farklı mekan ve zaman düzlemlerinde (2000’li yılların başından beri, Türkiye’de farklı gelişmelerden bahsederek 2015’den itibaren örnekler kapsamında İzmir ve Sinop ön planda tutularak) bu ilişkilerin oluşturulması, beslenmesi, disiplinlerarası öğrenme ve farklı gruplara aktarım yoluyla kişisel ve kurumsal belleklerin oluşumu konusunda örnekler tartışılacaktır.

The relationship of cultural activities and products with the environment and context in which they exist is shaped by both the natural actors of this environment and the participants from the outside. Within the scope of the original experiences of the speakers, examples of the formation and nurturing of these relationships in different space and time planes (by mentioning different developments in Turkey since the beginning of the 2000s, by keeping İzmir and Sinop at the forefront within the scope of examples from 2015 onwards), the formation of personal and institutional memories through interdisciplinary learning and transfer to different groups will be discussed.

Konuşma Süresi / Talk Duration: 90’

Katılımcı Sayısı / Number of Participants: 50

Yaş / Age: +16