e

KVKK Aydınlatma Metni

3DOTS PRODÜKSİYON DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nun  (“KVKK”)  10’uncu  maddesi  ‘Veri  Sorumlusunun  Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olan 3DOTS PRODÜKSİYON DIŞ TİCARET  LİMİTED  ŞİRKETİ’nin (“3dots,”  “Şirket”)  ilgili  kişileri  (diğer  ifadeyle  ‘veri  sahiplerini’)  veri  sorumlusunun  kimliği,  kişisel  veri  işleme  amaçları,  kişisel  verilerin  aktarıldığı  kişiler  ve  aktarma  amaçları,  kişisel  verilerin  toplanmasının  hukuki  sebepleri  ve  yöntemleri,  kişisel  veri  sahibinin  veri  sorumlusuna  yönelteceği KVKK’nın  11’inci  maddesinde  sayılan  hakları  konusunda  bilgilendirme  yükümlülüğü getirmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte  ve aydınlatılmaktadır.

1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ: 

‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’  başlıklı  KVKK’nın  10’uncu maddesinin  1’inci  fıkrasının  (a)  bendi  veri  sorumlusunun  kimliği  konusunda  bilgi  verilmesi  yükümlülüğünü  getirmiştir.  KVKK’nın  3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve  vasıtalarını  belirleyen, veri kayıt  sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden  sorumlu  olan gerçek  veya  tüzel  kişiler’  olarak  tanımlanmıştır.  KVKK’nın  uygulanması  bakımından  3dots ‘veri  sorumlusu’  olabilir.  Bu  çerçevede  ‘veri  sorumlusunun  kimliği’,  Türkiye  Cumhuriyeti  kanunlarına  uygun  şekilde  anonim  şirket  olarak  kurulmuş  ve  fasılasız  bir  şekilde  varlığını  sürdüren,  İstanbul  Ticaret  Sicil  Memurluğu  nezdinde 125702-5 sicil  numarası ile kayıtlı,  şirket merkezi Kuloğlu Mahallesi Güllabici  Sokak  No:20/5  Beyoğlu/İstanbul adresinde  bulunan  3dots  Prodüksiyon  Dış  Ticaret  Limited Şirketi’dir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI: 

Kişisel veriler KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamıza  uygun  olarak  aşağıdaki  amaçların  gerçekleştirilmesi  için  otomatik  olan  ya  da  otomatik  olmayan  yöntemlerle, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak  KVKK madde 5 ve 6 hükümlerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin  kurulması  veya  ifasıyla  doğrudan  doğruya  ilgili  olması  kaydıyla,  sözleşmenin  taraflarına  ait  kişisel  verilerin  işlenmesinin  gerekli  olması  halinde  veya  ilgili  kişinin  temek  hak  ve  özgürlüklerine  zarar  vermemek kaydıyla, 3dots’un meşru menfaatleri için işlenmektedir.

Kişisel  verileri  işleme  amaçları  şirket  politikalarımız ve  mevzuattan  kaynaklanan  yükümlülüklerimiz  doğrultusunda güncellenebilecek olup aşağıdakiler mevcut işleme amaçlarını kapsamaktadır:

 • 3dots tarafından  sunulan  hizmetlerin  ilgili  iş  birimleri  tarafından  yerine  getirilmesi  amacı  doğrultusunda; 3dots tarafından yürütülen hizmetlerin ifası,
 • 3dots ile  iş  ilişkisi  içerisinde  olan  kişilerin  hukuki  ve  ticari  güvenliğinin  temini  amacı  doğrultusunda yürütülen idari operasyonlar,
 • 3dots’un  ticari  ve  iş  stratejilerinin  belirlenmesi  ve  uygulanması  amacı  doğrultusunda  yürütülen  süreçleri  ve  operasyonları,  finans  operasyonları,  iletişim  aktiviteleri  ve  bunların  yürütülmesi,
 • 3dots ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Bilgi  güvenliği  süreçlerinin  planlanması,  denetimi  ve  icrası,  bilgi  teknolojileri  alt  yapısının  oluşturulması ve yönetilmesi,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı faaliyetlerinin planlanması  ve icrası,
 • Kurumsal  iletişim  faaliyetlerinin  planlanması  ve  icrası,  kurumsal  yönetim  faaliyetlerinin  planlanması ve icrası,
 • Müşteri  ilişkileri  yönetimi  süreçlerinin  planlanması  ve  icrası,  müşteri  memnuniyeti  süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi, • Şirket  faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin  temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuata öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilme.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ: 

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve  9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, 3dots tarafından aşağıda  yer  alan  amaçlarla;  iş  ortaklarımıza,  tedarikçilerimize,  hissedarlarımıza,  kanunen  yetkili  kamu  kurumlarına ve veri sahibi tarafından izin verilen özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • 3dots’un yürüttüğü  ticari  faaliyetlerin mevzuata ve Şirket  politikalarına  uygun  olarak yerine  getirilmesi  için  Şirket’imizin  iş  birimleri  tarafından  gerekli  çalışmaların  yapılması  ve  bu  doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • 3dots’un kısa,  orta  ve  uzun  vadede  ticari  politikalarının  tespit  edilmesi,  planlanması  ve  uygulanması;
 • 3dots’un insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • 3dots’un, iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • 3dots’un ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: 

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla 3dots tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve  Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel  verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen  amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI: 

Kişisel  veri  sahipleri  olarak, haklarınıza ilişkin  taleplerinizi info@3dots.ooo e-posta adresi üzerinden  tarafımıza iletebilirsiniz. 3dots,  talebin niteliğine göre  talebi en kısa  sürede ve en geç otuz  (30) gün  içinde  ücretsiz  olarak  sonuçlandıracaktır.  Ancak,  işlemin  ayrıca  bir  maliyeti  gerektirmesi  hâlinde,  tarafımızca  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulunca  belirlenen  tarifedeki  ücret  alınacaktır.  Kişisel  verisi  işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun  olarak  işlenmiş  olmasına  rağmen,  işlenmesini  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini  isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini  isteme,
 • İşlenen  verilerin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle  kişinin  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  hâlinde  zararın  giderilmesini talep etme.

6.GÜVENLİK 

3dots,  tarafımızdan  yönetilen  kişisel  verilerinizi,  manipülasyona  uğramamaları,  kaybolmamaları,  hasar  görmemeleri  ve  yetkisi  olmayan  kişilerce  kullanılmamaları  için  koruma  amacı  ile  teknik  ve  organizasyonel  açıdan  güvenlik  önlemleri  uygulamaktadır.  Güvenlik  önlemlerimiz  teknolojik  ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir.